Gospel Advocate Magazine: May 2014 – “Prayer & Children” by Eric Lyons